تبلیغات
anything - متن sun is up

امروز:

All the people tonight, put your hands in the sky
همه امشب دستهاتون رو بالا ببرید

Come on boy, come and get in the rythm
بیا پسر، بیا توی ریتم

The music will take you high
موزیک تورو بالا میبره

What I'm feeling about you, I love you, dunno why
احساسی که بهت دارم، عاشقتم، نمیدونم چرا!

Everybody come and get in the rythm
همه بیان توی ریتم

The music will take you high...
آهنگ شمارو بالا میبره!!!


بقیه در ادامه مطلب

 

Sun is up!
خورشید در اومده

Move your body...
بدنتو تکون بده

I got moves and all the night I will not seat, yeah
من حرکت هارو بلدم و تمام شب رو نمیشینم!آرههه!

I came up!
من به خاطر این مهمونی

For this party...
اومدم

I won't stop until Mr. DJ stops the beat, yeah
تا زمانی آقای دی.جی. موسیقی رو متوقف نکنه دستاز رقصیدن بر نمیدارم، آررره!

Sun is up (whoa, whoa-oh)(x4)
خورشید در اومده! وو ووو


All the people tonight, put your hands in the sky
همه امشب دستهاتون رو بالا ببرید

Come on boy, come and get in the rythm
بیا پسر، بیا توی ریتم

The music will take you high
موزیک تورو بالا میبره

What I'm feeling about you, I love you, dunno why
احساسی که بهت دارم، عاشقتم، نمیدونم چرا!

Everybody come and get in the rythm
همه بیان توی ریتم

The music will take you high (whoa-oh)
آهنگ شمارو بالا میبره!!!

بقیه تکراری

All the people tonight, put your hands in the sky
Come on boy, come and get in the rythm
The music will take you high
What I'm feeling about you, I love you, dunno why
Everybody come and get in the rythm
The music will take you high (whoa-oh)
(
whoa, whoa-oh)


(
whoa, whoa-oh)
(
whoa, whoa-oh)
(
whoa)

Sun is up!
Move your body...
I got moves and all the night I will not seat, yeah
I came up!
For this party...
I won't stop until Mr. DJ stops the beat, yeah
Sun is up (whoa, whoa-oh)
Sun is up (whoa, whoa-oh)
Sun is up (whoa, whoa-oh)
Sun is up (whoa)

All the people tonight, put your hands in the sky
Come on boy, come and get in the rythm
The music will take you high
What I'm feeling about you, I love you, dunno why
Everybody come and get in the rythm
The music will take you high (whoa-oh)

All the people tonight, put your hands in the sky
Come on boy, come and get in the rythm
The music will take you high
What I'm feeling about you, I love you, dunno why
Everybody come and get in the rythm
The music will take you high (whoa-oh)
(
whoa, whoa-oh) (whoaa-oh)
(
whoa, whoa-oh) (whoaa-oh)
(
whoa, whoa-oh) (whoaa-oh)
(
whoa