تبلیغات
anything - next 2 u متن

امروز:

You've got that smile,
تو جوری میخندی که

That only heaven can make.
برام بهشت و ظاهر میکنه

I pray to God everyday,
من هر روز از خدا خواهش میکنم که

That you keep that smile.
تو همیشه اون خندت و حفظ کنی

بقیه در ادامه مطلب ...

 


Yeah, you are my dream,
آره تو رویای منی

There's not a thing I won't do.
هیچ چیزی نیست که برات انجام ندم

I'll give my life up for you,
من زندگیم و بهت میدم

Cos you are my dream.
چون تو رویای منی


And baby, everything that I have is yours,
و عزیزم همه چیزه من برای توئه

You will never go cold or hungry.
هیچوقت گرسنه و در سرما نمیمونی

I'll be there when you're insecure,
من پیشتم وقتی احساس نا امنی میکنی

Let you know that you're always lovely.
برون که همیشه دوست داشتنی هستی

Girl, cos you are the only thing that I got right now
دختر ، چون تو تنها چیزی هستی که الآن دارم


One day when the sky is falling,
یه روز وقتی که قیامت میشه

I'll be standing right next to you,
من دقیقا کنار تو می ایستم

Right next to you.
دقیقا کنار تو

Nothing will ever come between us,
هیچ چیز نمیتونه بین ما قرار بگیره

Cause I'll be standing right next to you,
چون من دقیقا کنار تو می ایستم

Right next to you.
دقیقا کتنار تو

You had my child,
تو از من بچه داری

You make my life complete.
تو زندگیم و تکمیل میکنی

Just to have your eyes on little me,
فقط به من نگاه کن


That'd be mine forever.
تو همیشه با من میمونی

(بقیه تکراری )

And baby, everything that I have is yours
You will never go cold or hungry
I'll be there when you're insecure
Let you know that you're always lovely
Girl, cos you are the only thing that I got right now

One day when the sky is falling,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.
Nothing will ever come between us,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.


We're made for one another
ما برای هم ساخته شدیم

Me and you
من و تو

And I have no fear
و من ترسی ندارم

I know we'll make it through
میدونم که از پسش بر میایم

(بقیه تکراری )

One day when the sky is falling
I'll be standing right next to you
Ohh ohh ohh ohhhhh

[
Chris Brown & Justin Bieber]
One day when the sky is falling,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.
Nothing will ever come between us,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.


Oh nah nah
Oh yeah
Stand by my side
کنارم بایست

When the sky falls
وقتی قیامت میشه

Oh baby
اوه عزیزم

I'll be there
من کنار تو خواهم موند

(تکراری)
You've got that smile,
That only heaven can make.
I pray to God everyday,
To keep you forever